اکتبر 22, 2020
کنفرانس مطبوعاتی UFC 254 - حبیب نورماگومدوف و جاستین گیجی

کنفرانس مطبوعاتی UFC 254 – حبیب نورماگومدوف و جاستین گیجی

اکتبر 22, 2020
مبارزه جاستین گیجی و تونی فرگوسن - یو اف سی 249

مبارزه جاستین گیجی و تونی فرگوسن – یو اف سی 249

اکتبر 22, 2020
مبارزه حبیب نورماگومدوف و داستین پوریر - یو اف سی 242

مبارزه حبیب نورماگومدوف و داستین پوریر – یو اف سی 242

اکتبر 21, 2020
مبارزه درن تیل و رابرت ویتاکر - یو اف سی فایت نایت 174

مبارزه رابرت ویتاکر و درن تیل – یو اف سی فایت نایت 174

اکتبر 21, 2020
مبارزه جرد کانونیر و جک هرمانسون - یو اف سی فایت نایت 160

مبارزه جرد کانونیر و جک هرمانسون – یو اف سی فایت نایت 160

اکتبر 21, 2020
تریلر رویداد UFC 254 - حبیب نورماگومدوف و جاستین گیجی

تریلر رویداد UFC 254 – حبیب نورماگومدوف و جاستین گیجی

اکتبر 20, 2020
مبارزه جرد کانونیر و اندرسون سیلوا - یو اف سی 237

مبارزه جرد کانونیر و اندرسون سیلوا – یو اف سی 237

اکتبر 20, 2020
مبارزه یو اف سی رافائل دوس آنجوس و نیت دیاز

مبارزه یو اف سی رافائل دوس آنجوس و نیت دیاز

اکتبر 20, 2020
مبارزه یو اف سی استیپه میوچیچ و استفان استروو

مبارزه یو اف سی استیپه میوچیچ و استفان استروو

اکتبر 15, 2020
مبارزه یو اف سی زامبی کره ای و داستین پوریر

مبارزه یو اف سی چان سونگ جونگ (زامبی کره ای) و داستین پوریر

اکتبر 15, 2020
مبارزه برایان اورتگا و رناتو مویکانو - یو اف سی 214

مبارزه برایان اورتگا و رناتو مویکانو – یو اف سی 214

اکتبر 15, 2020
مبارزه اسلام ماخاچف و آرمان تساروکیان - یو اف سی فایت نایت 149

مبارزه اسلام ماخاچف و آرمان تساروکیان – یو اف سی فایت نایت 149

اکتبر 15, 2020
مبارزه الکساندر ولکوف و گرگ هاردی - یو اف سی فایت نایت 163

مبارزه الکساندر ولکوف و گرگ هاردی – یو اف سی فایت نایت 163

اکتبر 15, 2020
مبارزه والت هریس و سرگی اسپیواک - یو اف سی فایت نایت 151

مبارزه والت هریس و سرگی اسپیواک – یو اف سی فایت نایت 151

اکتبر 9, 2020
مبارزه کوری سندهگن و رافائل آسانسائو - یو اف سی 241

مبارزه کوری سندهگن و رافائل آسانسائو – یو اف سی 241