دسامبر 12, 2020
مبارزه بوکس آنتونی جاشوا و اندی رویز 2 2019

مبارزه بوکس آنتونی جاشوا و اندی رویز 2 2019

دسامبر 12, 2020
مبارزه بوکس کوبرات پولف و بوگدان دینو 2019

مبارزه بوکس کوبرات پولف و بوگدان دینو 2019

دسامبر 12, 2020
مبارزه بوکس کوبرات پولف و هیوی فیوری 2018

مبارزه بوکس کوبرات پولف – هیوی فیوری 2018

دسامبر 10, 2020
مبارزه بوکس آنتونی جاشوا و کارلوس تاکام 2017

مبارزه بوکس آنتونی جاشوا و کارلوس تاکام 2017

نوامبر 27, 2020
مبارزه بوکس روی جونز و وینی پازینزا 1995

مبارزه بوکس روی جونز و وینی پازینزا 1995

نوامبر 27, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و جیمز اسمیت 1987

مبارزه بوکس مایک تایسون و جیمز اسمیت 1987

نوامبر 27, 2020
مبارزه بوکس روی جونز و برنارد هاپکینز 1 1993

مبارزه بوکس روی جونز و برنارد هاپکینز 1 1993

نوامبر 9, 2020
مبارزه بوکس دوین هانی و یوریورکیس گامبوا 2020

مبارزه بوکس دوین هانی و یوریورکیس گامبوا 2020

اکتبر 28, 2020
مبارزه بوکس الکساندر اوسیک و تونی بلو 2018

مبارزه بوکس الکساندر اوسیک و تونی بلو 2018

اکتبر 28, 2020
مبارزه بوکس جروانته دیویس و یوریورکیس گامبوا 2019

مبارزه بوکس جروانته دیویس و یوریورکیس گامبوا 2019

اکتبر 28, 2020
مبارزه بوکس الکساندر اوسیک و چاز ویترسپون 2019

مبارزه بوکس الکساندر اوسیک و چاز ویترسپون 2019

اکتبر 28, 2020
مبارزه بوکس درک چیزورا و دیوید پرایس 2019

مبارزه بوکس درک چیزورا و دیوید پرایس 2019

اکتبر 28, 2020
مبارزه بوکس لئو سانتا کروز و میگوئل فلورس 2019

مبارزه بوکس لئو سانتا کروز و میگوئل فلورس 2019

اکتبر 28, 2020
تریلر مسابقه بوکس الکساندر اوسیک و درک چیزورا 2020

تریلر مسابقه بوکس الکساندر اوسیک و درک چیزورا 2020

اکتبر 5, 2020
مبارزه بوکس واسیلی لوماچنکو و خورخه لینارس 2018

مبارزه بوکس واسیلی لوماچنکو و خورخه لینارس 2018