نوامبر 28, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و ایواندر هالیفیلد 2 199

مبارزه بوکس مایک تایسون و ایواندر هالیفیلد 2 1997

نوامبر 28, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و فرانک برونو 2 1996

مبارزه بوکس مایک تایسون و فرانک برونو 2 1996

نوامبر 28, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و ایواندر هالیفیلد 1 1996

مبارزه بوکس مایک تایسون و ایواندر هالیفیلد 1 1996

نوامبر 28, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و دانوان رودوک 2 1991

مبارزه بوکس مایک تایسون و دانوان رودوک 2 1991

نوامبر 28, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و دانوان رودوک 1 1991

مبارزه بوکس مایک تایسون و دانوان رودوک 1 1991

نوامبر 28, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و لنوکس لوئیس 2002

مبارزه بوکس مایک تایسون و لنوکس لوئیس 2002

نوامبر 27, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و باستر داگلاس 1990

مبارزه بوکس مایک تایسون و باستر داگلاس 1990

نوامبر 27, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و فرانک برونو 1 1989

مبارزه بوکس مایک تایسون و فرانک برونو 1 1989

نوامبر 27, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و تایرل بیگز 1987

مبارزه بوکس مایک تایسون و تایرل بیگز 1987

نوامبر 27, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و تونی تاکر 1987

مبارزه بوکس مایک تایسون و تونی تاکر 1987

نوامبر 27, 2020
مبارزه بوکس مایک تایسون و جیمز اسمیت 1987

مبارزه بوکس مایک تایسون و جیمز اسمیت 1987