نوامبر 19, 2020
مبارزه دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 2

مبارزه یو اف سی دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 2

نوامبر 19, 2020
مبارزه دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 1

مبارزه یو اف سی دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 1

نوامبر 18, 2020
مبارزه الکس پرز و جوسیر فورمیگا - یو اف سی 250

مبارزه الکس پرز و جوسیر فورمیگا – یو اف سی 250

نوامبر 18, 2020
مبارزه یو اف سی مایک پری و میکی گال

مبارزه یو اف سی مایک پری و میکی گال

نوامبر 18, 2020
مبارزه یو اف سی مائوریسیو روا و پل کریگ

مبارزه یو اف سی مائوریسیو روا و پل کریگ 1

نوامبر 13, 2020
مبارزه پل فلدر و ادسون باربوزا 2 - یو اف سی 242

مبارزه پل فلدر و ادسون باربوزا 2 – یو اف سی 242

نوامبر 13, 2020
مبارزه رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 2

مبارزه یو اف سی رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 2

نوامبر 13, 2020
مبارزه رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 1

مبارزه یو اف سی رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 1

نوامبر 13, 2020
مبارزه پال فلدر و چارلز اولیویرا - یو اف سی 218

مبارزه پال فلدر و چارلز اولیویرا – یو اف سی 218

اکتبر 30, 2020
مبارزه اندرسون سیلوا و درک برانسون - یو اف سی 208

مبارزه اندرسون سیلوا و درک برانسون – یو اف سی 208

اکتبر 30, 2020
مبارزه گگارد موساسی و یورایا هال 2 - یو اف سی فایت نایت 99

مبارزه گگارد موساسی و یورایا هال 2 – یو اف سی فایت نایت 99

اکتبر 30, 2020
مبارزه یورایا هال و گگارد موساسی - یو اف سی فایت نایت 75

مبارزه یورایا هال و گگارد موساسی 1 – یو اف سی فایت نایت 75

اکتبر 22, 2020
مبارزه جاستین گیجی و تونی فرگوسن - یو اف سی 249

مبارزه جاستین گیجی و تونی فرگوسن – یو اف سی 249

اکتبر 22, 2020
مبارزه حبیب نورماگومدوف و داستین پوریر - یو اف سی 242

مبارزه حبیب نورماگومدوف و داستین پوریر – یو اف سی 242

اکتبر 21, 2020
مبارزه درن تیل و رابرت ویتاکر - یو اف سی فایت نایت 174

مبارزه رابرت ویتاکر و درن تیل – یو اف سی فایت نایت 174