ژانویه 20, 2021
مبارزه دونالد سرونی و کانر مک گرگور

مبارزه کانر مک گرگور و دونالد سرونی – یو اف سی 246

ژانویه 20, 2021
مبارزه دن هوکر و داستین پوریر

مبارزه داستین پوریر و دن هوکر – یو اف سی وگاس 4

ژانویه 20, 2021
مبارزه دن هوکر و پال فلدر

مبارزه دن هوکر و پال فلدر – یو اف سی فایت نایت 168

ژانویه 20, 2021
مبارزه جوزه آلدو و کانر مک گرگور- یو اف سی 194

مبارزه کانر مک گرگور و جوزه آلدو – یو اف سی 194

دسامبر 12, 2020
مبارزه تونی فرگوسن و دونالد سرونی - یو اف سی 238

مبارزه تونی فرگوسن و دونالد سرونی – یو اف سی 238

دسامبر 12, 2020
مبارزه الکس پرز و دیویسون فیگوردو - یو اف سی 255

مبارزه دیویسون فیگوردو و الکس پرز – یو اف سی 255

دسامبر 12, 2020
مبارزه براندون مورنو و براندون رویوال - یو اف سی 255

مبارزه براندون مورنو و براندون رویوال – یو اف سی 255

دسامبر 10, 2020
مبارزه جونیور دوس سانتوس و مارک هانت - یو اف سی 160

مبارزه جونیور دوس سانتوس و مارک هانت – یو اف سی 160

دسامبر 10, 2020
مبارزه چارلز اولیویرا و کوین لی - یو اف سی فایت نایت 170

مبارزه چارلز اولیویرا و کوین لی – یو اف سی فایت نایت 170

دسامبر 10, 2020
مبارزه رونالدو سوزا و کریس وایدمن - یو اف سی 230

مبارزه رونالدو سوزا و کریس وایدمن – یو اف سی 230

نوامبر 19, 2020
مبارزه دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 2

مبارزه یو اف سی دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 2

نوامبر 19, 2020
مبارزه دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 1

مبارزه یو اف سی دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 1

نوامبر 18, 2020
مبارزه الکس پرز و جوسیر فورمیگا - یو اف سی 250

مبارزه الکس پرز و جوسیر فورمیگا – یو اف سی 250

نوامبر 18, 2020
مبارزه یو اف سی مایک پری و میکی گال

مبارزه یو اف سی مایک پری و میکی گال

نوامبر 18, 2020
مبارزه یو اف سی مائوریسیو روا و پل کریگ

مبارزه یو اف سی مائوریسیو روا و پل کریگ 1