دسامبر 8, 2021
مبارزه داستین پوریر و کانر مک گرگور 2 - یو اف سی 257

مبارزه داستین پوریر و کانر مک گرگور 2 – یو اف سی 257

دسامبر 8, 2021
مبارزه چارلز اولیویرا و تونی فرگوسن - یو اف سی 256

مبارزه چارلز اولیویرا و تونی فرگوسن – یو اف سی 256

دسامبر 8, 2021
مبارزه شان اومالی و کریس موتینهو - یو اف سی 264

مبارزه شان اومالی و کریس موتینهو – یو اف سی 264

دسامبر 8, 2021
مبارزه کودی گاربرانت و رافائل آسانسائو - یو اف سی 250

مبارزه کودی گاربرانت و رافائل آسانسائو – یو اف سی 250

دسامبر 8, 2021
مبارزه جف نیل و مایک پری - یو اف سی 245

مبارزه جف نیل و مایک پری – یو اف سی 245

نوامبر 5, 2021
مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 1 - یو اف سی 245

مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 1 – یو اف سی 245

نوامبر 5, 2021
مبارزه کولبی کاوینگتون و تایرون وودلی - یو اف سی فایت نایت 178

مبارزه کولبی کاوینگتون و تایرون وودلی – یو اف سی فایت نایت 178

سپتامبر 25, 2021
مبارزه الکساندر ولکانوفسکی و مکس هالووی 2 - یو اف سی 251

مبارزه الکساندر ولکانوفسکی و مکس هالووی 2 – یو اف سی 251

سپتامبر 25, 2021
مبارزه نیک دیاز و رابی لاولر 1 - یو اف سی 47

مبارزه نیک دیاز و رابی لاولر 1 – یو اف سی 47

آگوست 5, 2021
مبارزه دریک لوئیس و الکساندر ولکوف - یو اف سی 229

مبارزه دریک لوئیس و الکساندر ولکوف – یو اف سی 229

آگوست 5, 2021
مبارزه سیریل گان و جرزینیو روزنسترایک - یو اف سی فایت نایت 186

مبارزه سیریل گان و جرزینیو روزنسترایک – یو اف سی فایت نایت 186

آگوست 5, 2021
مبارزه ویسنته لوکه و تایرون وودلی - یو اف سی 266

مبارزه ویسنته لوکه و تایرون وودلی – یو اف سی 266

آگوست 5, 2021
مبارزه خوزه آلدو و مارلون ورا - یو اف سی فایت نایت 183

مبارزه جوزه آلدو و مارلون ورا – یو اف سی فایت نایت 183

آگوست 5, 2021
مبارزه سیریل گان و جونیور دوس سانتوس - یو اف سی 256

مبارزه سیریل گان و جونیور دوس سانتوس – یو اف سی 256

آگوست 5, 2021
مبارزه مایکل کیسا و رافائل دوس آنجوس - یو اف سی فایت نایت 166

مبارزه مایکل کیسا و رافائل دوس آنجوس – یو اف سی فایت نایت 166