ژانویه 20, 2021
مبارزه دونالد سرونی و کانر مک گرگور

مبارزه کانر مک گرگور و دونالد سرونی – یو اف سی 246

ژانویه 20, 2021
مبارزه دن هوکر و داستین پوریر

مبارزه داستین پوریر و دن هوکر – یو اف سی وگاس 4

ژانویه 20, 2021
مبارزه دن هوکر و پال فلدر

مبارزه دن هوکر و پال فلدر – یو اف سی فایت نایت 168

ژانویه 20, 2021
مبارزه جوزه آلدو و کانر مک گرگور- یو اف سی 194

مبارزه کانر مک گرگور و جوزه آلدو – یو اف سی 194

ژانویه 20, 2021
مبارزه مایکل چندلر و بنسون هندرسون 2 - بلاتور 243

مبارزه مایکل چندلر و بنسون هندرسون 2 – بلاتور 243

دسامبر 12, 2020
مبارزه تونی فرگوسن و دونالد سرونی - یو اف سی 238

مبارزه تونی فرگوسن و دونالد سرونی – یو اف سی 238

دسامبر 12, 2020
مبارزه الکس پرز و دیویسون فیگوردو - یو اف سی 255

مبارزه دیویسون فیگوردو و الکس پرز – یو اف سی 255

دسامبر 12, 2020
مبارزه براندون مورنو و براندون رویوال - یو اف سی 255

مبارزه براندون مورنو و براندون رویوال – یو اف سی 255

دسامبر 10, 2020
مبارزه جونیور دوس سانتوس و مارک هانت - یو اف سی 160

مبارزه جونیور دوس سانتوس و مارک هانت – یو اف سی 160

دسامبر 10, 2020
مبارزه چارلز اولیویرا و کوین لی - یو اف سی فایت نایت 170

مبارزه چارلز اولیویرا و کوین لی – یو اف سی فایت نایت 170

دسامبر 10, 2020
مبارزه رونالدو سوزا و کریس وایدمن - یو اف سی 230

مبارزه رونالدو سوزا و کریس وایدمن – یو اف سی 230

نوامبر 18, 2020
مبارزه یو اف سی مائوریسیو روا و پل کریگ

مبارزه یو اف سی مائوریسیو روا و پل کریگ 1

نوامبر 13, 2020
مبارزه پل فلدر و ادسون باربوزا 2 - یو اف سی 242

مبارزه پل فلدر و ادسون باربوزا 2 – یو اف سی 242

نوامبر 13, 2020
مبارزه رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 2

مبارزه یو اف سی رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 2

نوامبر 13, 2020
مبارزه رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 1

مبارزه یو اف سی رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 1