آوریل 20, 2022
مسابقه بوکس تایسون فیوری و دیانتی وایلدر 3

مسابقه بوکس تایسون فیوری و دیانتی وایلدر 3

آوریل 20, 2022
مسابقه بوکس دیلیان وایت و الکساندر پوتکین 2

مسابقه بوکس دیلیان وایت و الکساندر پوتکین 2

آوریل 13, 2022
مسابقه بوکس مانی پاکیائو و یوردنیس اوگاس 2021

مسابقه بوکس مانی پاکیائو و یوردنیس اوگاس 2021

آوریل 1, 2022
مبارزه الکساندر ولکانوفسکی و برایان اورتگا - یو اف سی 266

مبارزه الکساندر ولکانوفسکی و برایان اورتگا – یو اف سی 266

آوریل 1, 2022
مبارزه پیتر یان و کوری سندهگن - یو اف سی 267

مبارزه پیتر یان و کوری سندهگن – یو اف سی 267

آوریل 1, 2022
مبارزه زامبی کره ای و دن ایگه - یو اف سی ESPN 25

مبارزه زامبی کره ای و دن ایگه – یو اف سی ESPN 25

آوریل 1, 2022
مبارزه پیتر یان و آلجامین استرلینگ - یو اف سی 259

مبارزه پیتر یان و آلجامین استرلینگ – یو اف سی 259

آوریل 1, 2022
مبارزه حمزه چیمائف و لی جینگلیانگ - یو اف سی 267

مبارزه حمزه چیمائف و لی جینگلیانگ – یو اف سی 267

مارس 2, 2022
مبارزه کولبی کاوینگتون و دونگ هیون کیم - یو اف سی فایت نایت 111

مبارزه کولبی کاوینگتون و دونگ هیون کیم – یو اف سی فایت نایت 111

مارس 2, 2022
مبارزه خورخه ماسویدال و راس پیرسون - یو اف سی 201

مبارزه خورخه ماسویدال و راس پیرسون – یو اف سی 201

مارس 2, 2022
مبارزه ادسون باربوزا و شین بورگوس - یو اف سی 262

مبارزه ادسون باربوزا و شین بورگوس – یو اف سی 262

مارس 2, 2022
مبارزه رافائل دوس آنجوس و پال فلدر - یو اف سی فایت نایت 182

مبارزه رافائل دوس آنجوس و پال فلدر – یو اف سی فایت نایت 182

فوریه 9, 2022
مبارزه اسرائیل آدسانیا و رابرت ویتاکر - یو اف سی 243

مبارزه اسرائیل آدسانیا و رابرت ویتاکر – یو اف سی 243

فوریه 9, 2022
مبارزه یو اف سی رابرت ویتاکر و کلوین گاستلوم

مبارزه رابرت ویتاکر و کلوین گاستلوم – یو اف سی ESPN 22

فوریه 9, 2022
مبارزه یو اف سی جرد کانونیر و کلوین گاستلوم

مبارزه جرد کانونیر و کلوین گاستلوم – یو اف سی ESPN 29