اکتبر 8, 2020
مبارزه ادسون باربوزا و بنیل داریوش - یو اف سی فایت نایت 106

مبارزه ادسون باربوزا و بنیل داریوش – یو اف سی فایت نایت 106

سپتامبر 24, 2020
مبارزه اسرائیل آدسانیا و یوئل رومرو - یو اف سی 248

مبارزه اسرائیل آدسانیا و یوئل رومرو – یو اف سی 248

سپتامبر 24, 2020
مبارزه پائولو کاستا و یوئل رومرو - یو اف سی 241

مبارزه پائولو کاستا و یوئل رومرو – یو اف سی 241

سپتامبر 24, 2020
مبارزه دومینیک ریس و اوینس سنت پروکس - یو اف سی 229

مبارزه دومینیک ریس و اوینس سنت پروکس – یو اف سی 229

سپتامبر 24, 2020
مبارزه یان بلاهوویچ و لوک راکهولد - یو اف سی 239

مبارزه یان بلاهوویچ و لوک راکهولد – یو اف سی 239

سپتامبر 15, 2020
مبارزه کولبی کاوینگتون و دیمین مایا - یو اف سی فایت نایت 119

مبارزه کولبی کاوینگتون و دیمین مایا – یو اف سی فایت نایت 119

سپتامبر 15, 2020
مبارزه تایرون وودلی و درن تیل - یو اف سی 228

مبارزه تایرون وودلی و درن تیل – یو اف سی 228

سپتامبر 15, 2020
مبارزه یو اف سی حمزه چیمائف و ریس مک کی

مبارزه یو اف سی حمزه چیمائف و ریس مک کی

سپتامبر 15, 2020
مبارزه دونالد سرونی و یانسی مدیروس - یو اف سی فایت نایت 126

مبارزه دونالد سرونی و یانسی مدیروس – یو اف سی فایت نایت 126

آگوست 29, 2020
مبارزه رابی لاولر و روری مک دونالد 1 - یو اف سی 167

مبارزه رابی لاولر و روری مک دونالد 1 – یو اف سی 167

آگوست 29, 2020
مبارزه یان کوتلابا و خلیل رونتری - یو اف سی فایت نایت 160

مبارزه یان کوتلابا و خلیل رونتری – یو اف سی فایت نایت 160

آگوست 29, 2020
مبارزه آنتونی اسمیت و مائوریسیو روا - یو اف سی فایت نایت 134

مبارزه آنتونی اسمیت و مائوریسیو روا – یو اف سی فایت نایت 134

آگوست 29, 2020
مبارزه الکساندر راکیچ و جیمی مانووا - یو اف سی فایت نایت 153

مبارزه الکساندر راکیچ و جیمی مانووا – یو اف سی فایت نایت 153

آگوست 29, 2020
مبارزه نیل مگنی و کارلوس کاندیت - یو اف سی 209

مبارزه نیل مگنی و کارلوس کاندیت – یو اف سی 209

آگوست 15, 2020
مبارزه استیپه میوچیچ و دنیل کورمیر 2 - یو اف سی 241

مبارزه استیپه میوچیچ و دنیل کورمیر 2 – یو اف سی 241